Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê har som formål å finansiere én eller flere fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê og bidra til bygging, vedlikehold og drift fram til lokale myndigheter eller annen aktør med lokal forankring overtar ansvaret for dette.

Styret

Per Ravn Omdal
Styreleder
(+47) 900 85 595
Send e-post

Født 1947

  • Økonomutdannet fra BI
  • Spiller i Stavanger Idrettslag, Skeid, Lillestrøm SK, Ull Kisa, Grorud IL og Fossum IF
  • Trener for Grorud IL, Storhamar IL, Grei, Fossum IF
  • Tidligere President i Norges Fotballforbund (1987 - 1992 og 1996 - 2004)
  • Visepresident i UEFA, det europeiske fotballforbundet (1996 - 2008)
  • Utnevnt som æresmedlem i NFF i 2004
  • Styremedlem i FIFA, det internasjonale fotballforbundet (1994 - 2001)
Utmerkelser og æresmedlem:
NIFs hederstegn, 1992 / Kniksen hederspris, 1994 / Honorær President, NFF, 2004 / Æresmedlem NFF, 2004 / Order of Merit, FIFA, 2006 / Gullmerket, Islands Fotballforbund, 2006 / Nikkenprisen, 2006 / Idrettsgallaens hederspris, 2009 / Æresmedlem, UEFA, 2009 / Æresmedlem i Fotballens venner, 1985 / Norges Idrettsforbund- og Olympiske komité / Women & Sport Achievement diploma, IOC, 2012

Per Ravn Omdal på Wikipedia

Monika Gulmoen
Økonomiansvarlig
(+47) 997 67 854
Send e-post

Erling Folkvord
Nestleder
(+47) 415 10 303
Send e-post

Vedtekter

Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 19. mai 2016.

§ 1 Navn og formål
Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê har som formål: Å finansiere en eller flere fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê og bidra til bygging, vedlikehold og drift fram til lokale myndigheter eller annen aktør med lokal forankring overtar ansvaret for dette.

§ 2 Foreningens virksomhet
Foreningen skal samle inn økonomiske midler som uavkortet skal brukes til å realisere formålet. Foreningen tar også i mot andre gaver som kan bidra til å realisere formålet. Foreningen skal inngå avtale med myndighetene i Kobanê, eller en ansvarlig aktør som samarbeider nært med disse myndighetene, om bygging og drift av en eller flere fotballbaner for jenter og gutter. Avtalen skal beskrive hva som skal være foreningens bidrag og hva som skal være andre aktørers, herunder lokale myndigheters, bidrag til bygging og drift.

§ 3 Medlemskap
Enhver som er enig i foreningens formål, kan bli medlem. Medlemskontingenten er 300 kroner per år. Medlemmer oppfordres til å gi etter evne og delta i foreningens innsamlingsarbeid.

§ 4 Styre
Foreningens styre skal bestå av 3 – 5 medlemmer. Det første styret velges på konstituerende måte når foreningen er opprettet. Styre og andre tillitsvalgte skal ikke ha honorar eller annen godtgjørelse for arbeidet de utfører for foreningen. Styret skal påse at foreningen kun dekker utgifter som er helt nødvendige for å realisere formålet.

§ 5 Årsmøte
Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Årsmøtet skal behandle årsberetning fra Styret, regnskap fra siste kalenderår, beretning fra revisor, valg av Styre og Råd, og andre saker som er nevnt i innkallingen til årsmøtet. Styret innkaller til årsmøte minimum 6 uker før det avholdes. Forslagsfrist er tre uker før årsmøtet. Valgene foretas skriftlig hvis minst en delegat krever det. Valg foretas ved alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Medlemmer som har betalt siste års kontingent, har stemmerett på årsmøtet.

§ 6 Råd
Rådet skal bestå av personer som er enig i foreningens formål. Rådet skal så langt det er mulig medvirke til å oppfylle foreningens formål. Styrets leder er også leder av Rådet. Rådet avholder møte etter innkalling fra Styret. Rådet kan med alminnelig flertall blant de frammøtte fatte rådgivende vedtak som oversendes Styret til endelig beslutning. Både Styret og årsmøtet kan velge medlemmer til Rådet.

§ 7 Revisjon.
Foreningens regnskap skal hvert år revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

§ 8 Oppløsning
Årsmøtet kan med to tredjedels flertall vedta oppløsning av foreningen når formålet er oppfylt, eller når det viser seg umulig å oppfylle formålet. Foreningens aktiva skal da tilfalle institusjon, organisasjon eller andre aktører som deltar i gjenoppbygging av Kobanê og som avgir en erklæring om at midlene uavkortet vil bli brukt til skoleformål eller andre tiltak for jenter og gutter i Kobanê by.